1,4 Tấn

QKR270 2T8 THÙNG KÍN
qkr270 2t8 thùng kín
GiÁ: 520.000.000 VNĐ

KTTT: 6270 x 2000 x 2800 mm
Lòng thùng: 4380 x 1860 x 1770/--- mm
Tải trọng: 2.800 kg
Tổng tải trọng: 5.500 kg

QKR270 2T9 THÙNG MUI BẠT
qkr270 2t9 thùng mui bạt
GiÁ: 520.000.000 VNĐ

KTTT: 6130 x 1860 x 2880 mm
Lòng thùng: 4370 x 1860 x 675/1880 mm
Tải trọng: 2.900 kg
Tổng tải trọng: 5.500 kg

ISUZU QKR210 THÙNG KÍN
isuzu qkr210 đầu vuông thùng kín
GiÁ: 520.000.000 VNĐ

KTTT: 6130 x 1860 x 2880 mm
Lòng thùng: 4360 x 1860 x 1860 mm
Tải trọng: 1.990 kg
Tổng tải trọng: 4990kg

ISUZU QMR210 THÙNG MUI BẠT 1T9
ISUZU QMR210 THÙNG MUI BẠT 1T9
GiÁ: GIÁ: 520.000.000 VNĐ

KTTT: 6130 x 1860 x 2880 mm
Lòng thùng: 4370 x 1860 x 675/1880 mm
Tải trọng: 1.990 kg
Tổng tải trọng: 4.990kg

ISUZU 2t4 ĐẦU VUÔNG THÙNG KÍN
isuzu 2t4 đầu vuông
GiÁ: 490.000.000 VNĐ

KTTT: 5350 x 1875 x 2850 mm
Lòng thùng: 3.580 x 1.880 x 1900 mm
Tải trọng: 2.450 kg
Tổng tải trọng: 4990kg

ISUZU QMR210 1T9 CHỞ GIA CẦM
ISUZU QMR210 CHỞ GIA CẦM
GiÁ: 520,000,000 VNĐ

KTTT: 6270 x 2000 x 2890 mm
Lòng thùng: 4400 x 1860 x 1910/---
Tải trọng: 1.850 kg
Tổng tải trọng: 4.990 kg

ISUZU QKR230 1T9-2T4 THÙNG 3M6
isuzu qkr230 1t9-2t4 thùng 3m6
GiÁ: 485,000,000 VNĐ

KTTT: 5370 x 1875 x 2870 mm
Lòng thùng: 3580 x 1870 x 1890 mm
Tải trọng: 1.990 kg
Tổng tải trọng: 4990kg